https://www.popvakuutus.fi/asiakaspalvelu/yhteistyokumppaneiden-edut?utm_source=autostadium&utm_medium=banner&utm_campaign=autovakuutus_autostadium_jatkuva&utm_content=autovakuutus_0418

Pil­king­ton tuo näy­tön suo­raan tuu­li­la­siin

Taky

Yhdistyksen jäsen
Liittynyt
23.12.2013
Mittaristo koelaudassa historiaa muutamassa vuodessa...?

-------------


http://www.moottori.fi/liikenne/jutut/pilkington-tuo-nayton-suoraan-tuulilasiin/

Suo­ma­lais­voi­min kehi­tetty näyt­tö­tek­niikka tuo hei­jas­tus­näy­tön omi­nai­suu­det upo­tet­tuna tuu­li­la­sin sisään.

Auto­jen laseista tun­ne­tulla Pil­king­to­nilla on kehi­tetty uuden­lai­nen näyt­tö­lasi, jossa hei­jas­tus­näy­töistä poi­ke­ten itse näyttö on upo­tettu lasin sisälle. Elekt­ro­lu­mi­nens­si­tek­no­lo­gialla toteu­tettu näyttö tuo kul­jet­ta­jan tar­vit­se­man infor­maa­tion suo­raan ajo­nä­ky­mään, vähen­täen mer­kit­tä­västi tar­vetta vil­kuilla esi­mer­kiksi nopeus­mit­ta­ria tai navi­gaat­to­ria.

– Näyt­tö­lasi koos­tuu kah­den lasi­ker­rok­sen väliin PVB-muoviin sijoi­te­tusta elekt­ro­lu­mi­nens­si­tek­no­lo­gialla varus­te­tusta lasi­le­vystä. Elekt­ro­lu­mi­nens­si­tek­no­lo­gia on ollut käy­tössä jo 30 vuo­den ajan, mutta vasta viime aikoina siitä on kehi­tetty sovel­lus, joka mah­dol­lis­taa tek­no­lo­gian läpi­nä­ky­vyy­den – ja sitä kautta myös sen upot­ta­mi­nen lasiin on tul­lut mah­dol­li­seksi, ker­too Pil­king­ton Auto­mo­ti­ven asia­kas­pal­ve­lu­tii­min maa­joh­taja Juha Artama.

– Näyt­tö­lasi toi­mii samoin kuin mikä tahansa muu­kin näyttö eli se on muo­kat­ta­vissa kaik­kiin tar­pei­siin. Näyt­tö­la­sissa voi­daan näyt­tää mitä tahansa infor­maa­tiota aina ajo­neu­von perus­tie­doista eri­lai­siin työssä tar­vit­ta­viin lisä­tie­toi­hin ja häly­tyk­siin. Haluttu infor­maa­tio saa­daan näky­viin auto­maat­tioh­jauk­sella, nap­pia pai­na­malla, mat­ka­pu­he­li­mella tai vaik­kapa kättä hei­laut­ta­malla, jat­kaa Pil­king­ton Auto­mo­ti­ven uusien tek­no­lo­gioi­den pro­jek­ti­pääl­likkö Janne Ilo­nen.

Tuote on suo­ma­lai­sen kehi­tys­työn tulos, sillä Pil­king­ton Auto­mo­tive Fin­lan­din lisäksi mukana ovat olleet Beneq Oy sekä tut­ki­ja­ryhmä Tam­pe­reen tek­nil­li­sestä yli­opis­tosta ja VTT:stä. Tark­ka­ku­vai­sen näy­tön kuva näkyy niin pimeässä kuin aurin­gon­pais­tees­sa­kin. Toi­mi­vuutta luva­taan myös vaih­te­le­viin läm­pö­ti­loi­hin, sillä näyt­tö­la­sin pitäisi toi­mia niin 60 asteen pak­ka­sessa kuin 100 asteen kuu­muu­des­saa­kin.

Näyttö on luet­ta­vissa myös ajo­neu­von ulko­puo­lelta, joten yhdeksi käyt­tö­koh­teeksi visioi­daan­kin työ­ko­neita. Teks­tin voisi kään­tää tar­vit­taessa ympäri, jol­loin ulko­puo­li­set näki­si­vät ohjaa­mossa näky­vät tie­dot. Ensim­mäi­senä näyt­tö­lasi ote­taan­kin koe­käyt­töön kesän jäl­keen eri­lai­sissa työ­ko­neissa sekä ras­kaassa lii­ken­teessä.

Mark­ki­noille näyt­tö­tek­niik­kaa odo­te­taan muu­ta­man vuo­den kulut­tua.
 
T

Trollsten

Vieras
Taky sanoi:
Näyttö on luet­ta­vissa myös ajo­neu­von ulko­puo­lelta, joten yhdeksi käyt­tö­koh­teeksi visioi­daan­kin työ­ko­neita. Teks­tin voisi kään­tää tar­vit­taessa ympäri, jol­loin ulko­puo­li­set näki­si­vät ohjaa­mossa näky­vät tie­dot.
Takalasiinhan tuo olisi kätevä perässä roikkujia varten.
 

Marty McFly

Klassikkoainesta
Liittynyt
22.12.2013
Trollsten sanoi:
Takalasiinhan tuo olisi kätevä perässä roikkujia varten.
Perässärokkujiin auttaa myös oma, määrätietoinen kaasupolkimen käyttö.

Asiaan: Kuulostaa mainiolle keksinnölle tämä. Toivottavasti lyö itsensä isostikin läpi ja saadaan Suomea taas palasen verran nousuun.