https://www.popvakuutus.fi/asiakaspalvelu/yhteistyokumppaneiden-edut?utm_source=autostadium&utm_medium=banner&utm_campaign=autovakuutus_autostadium_jatkuva&utm_content=autovakuutus_0418

Alustasarjan muutoskatsastus, todista minun olevan väärässä!

nokonzok

Klassikko
Liittynyt
13.8.2014
Tällä foorumilla ehkä tuntemattomampi kuvio, mutta meillä on jo tovin ollut varsin tiukka vääntö Trafin kanssa siitä, mitä tarvitaan EY-tyyppihyväksytyn auton alustasarjan muutoskatsastuksessa. Nykyäänhän yleinen totuus on se, että ns. TÜV-hyväksyntä on edellytyksenä katsastuksen läpäisemiselle.

Minä väitän, että TÜV-hyväksyntää ei lain mukaan tarvita ollenkaan. Perustelut lyhyesti ovat seuraavat:

1. Madalluksen reunaehdoista säädetään Liikenneministeriön päätöksessä auton rakenteen muuttamisesta. Sen 15 § on varsin yksiselitteinen, eikä edellytä todistuksia. Pykälä ei myöskään erottele EY-tyyppihyväksyttyjä ja ei-tyyppihyväksyttyjä.

2. Todistuksen vaatiminen perustuu Trafin ohjeeseen. Koska laki (tai asetus tässä tapauksessa) ei vaadi todistusta, Trafi ei voi ohjeellaan määrätä toisin kuin asetuksessa säädetään.

3. Iskareille tai jousille ei ole olemassa minkäänlaisia säännöksiä direktiiveissä, E-säännöissä tai kansallisessa lainsäädännössä. Ei ole siis mitään mitä todistuksella todistettaisiin. Tämä käy hyvin ilmi myös lukemalla TÜV-todistuksia ajatuksen kanssa.

Kohdasta 1 seuraa myös se, että jos autoa ei madalleta (tai koroteta), ei muutoskatsastusta vaadita lainkaan.

Pidemmät perustelut voi lukea hallinto-oikeusvalituksesta: http://www.mamasan.fi/media/files/bc_hao3.pdf

Olen valmistelemassa seuraavaa, järjestyksessään viidettä hallinto-oikeusvalitusta. Jottei mene ihan vanhan toistamiseksi, yritä perustella miksi olen väärässä!
 
Tohon 'pelleilyyn' se itsekin osuin, vaihdoin omaan - 30 mm. luokiteltuun autooni toisen valmistajan -30 mm. luokitellun jousisarjan, niin vain katsastusmies vaati sen muutoskatsatettavaksi, soitin asiasta ihan Trafiinkin ( oiskos ollut herra Nurmi jonka kanssa puhuin) ja niin sitä liirumlaarumia tuli ....... taas asiaa venyttäen pitäisi kait myös muutoskatsastaa kun vaihtaa toisen valmistajan jarrylevyt  :p  .

Eli omani jouduin muutoskatsastamaan, tosin reaalisesti se myös tippuikin ( -18 mm. / -13 mm.) ja ihan silminnähtävästi.
 
TON-III sanoi:
Tohon 'pelleilyyn' se itsekin osuin, vaihdoin omaan - 30 mm. luokiteltuun autooni toisen valmistajan -30 mm. luokitellun jousisarjan, niin vain katsastusmies vaati sen muutoskatsatettavaksi, soitin asiasta ihan Trafiinkin ( oiskos ollut herra Nurmi jonka kanssa puhuin) ja niin sitä liirumlaarumia tuli ....... taas asiaa venyttäen pitäisi kait myös muutoskatsastaa kun vaihtaa toisen valmistajan jarrylevyt  :p  .

Eli omani jouduin muutoskatsastamaan, tosin reaalisesti se myös tippuikin ( -18 mm. / -13 mm.) ja ihan silminnähtävästi.

Sinänsä meni ihan ihan oikein, että jos korkeus muuttuu niin silloin pykälien mukaan täytyy muutoskatsastaa. Meidän tappelu liittyy noihin papereihin mitä muutoskatsastuksessa tarvitaan.

Puolitoista vuotta on yritetty saada Trafilta vastausta kysymykseen mitä todistuksella pitää todistaa. Ei ole vielä saatu vastausta.TÜV-lappuhan lähinnä kuvailee tuotteen ulkonäköä ja kehottaa katsastajaa tarkistamaan valojen suuntauksen.
 
Katsastusasiat ei tunnu tällä foorumilla herättävän suurta intohimoa. Itse olen jatkanut yhden miehen taistelua katsureiden ammattitaidottomuutta ja ylimielistä asennetta vastaan. Kävin oman auton kanssa määräaikaiskatsastuksessa, jossa määrättiin alustasarja muutoskatsastettavaksi, vaikka korkeutta ei oltu muutettu. Päätin tehdä normaalin oikaisuvaatimuksen lisäksi myös kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle puutteellisista perusteluista.

Eduskunnan oikeusasiamies
Arkadiankatu 3
00102 Eduskunta1. KANTELU

Käytin omistamani henkilöauton (KOB-185) määräaikaiskatsastuksessa K1-katsastajien Espoon Suomenojan toimipisteessä 8.9.2014. Auto määrättiin muutoskatsastettavaksi, koska siihen oli vaihdettu tyypiltään alkuperäisestä poikkevat iskunvaimentimet ja jouset (”alustasarja”). Muutoskatsastus ei kuitenkaan onnistunut samalla käynnillä, koska alustasarjasta ei ollut katsastajan vaatimaa soveltuvuustodistusta.

Näkemykseni mukaan vaatimus muutoskatsastuksesta ja näin ollen myös soveltuvuustodistuksesta oli lakiin perustumaton ja siten aiheeton. Olen tehnyt materiaalisesta puolesta oikaisuvaatimuksen Trafille. Pyydän oikeusasiamiestä ottamaan kantaa K1-katsastajien katsastuspäätöksen perusteluihin, jotka ovat mielestäni puutteelliset. Näin on yleisemminkin, erityisesti muutoskatsastusasioissa, joihin liittyy aina säädöstulkintaa ainakin jossain määrin. Nyt puheena oleva oma tapaukseni on hyvä esimerkki, ongelma koskee vastaavalla tavalla kaikkia muitakin muutoskatsastuksia.

2. PERUSTELUT

Katsastaja suorittaa ajoneuvon katsastuksessa julkista hallintotehtävää hallintolain 2 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Näin ollen häntä sitovat hallintolain velvoitteiden lisäksi yleiset hyvän hallinnon periaatteet.

Hallintolain 43 §:n mukaan päätös on annettava kirjallisesti ja 45 §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säädökset.

2.1. KATSASTUSPÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Katsastuksesta annetaan kirjallisena päätöksenä säännönmukaisesti katsastuksen tarkasturkortti. Kortti on samanlainen riippumatta lopputuloksesta tai katsastuslajista. Kortista ilmenee auton tunnistetietojen lisäksi katsastuksessa mitatut arvot sallittuine raja-arvoineen ja mahdollisesti havaitut viat ja puutteet. Sovellettujen säädösten osalta viitataan direktiiviin 2009/40/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/48/EY ja sen liitteessa II kohdissa 2 ja 4 mainittuihin kohteisiin. Kyseinen säädös määrittelee mitä kohteita määräaikaiskatsastuksessa tulee EU:ssa tarkistaa. Tarkemmat arvosteluperusteet on annettu Trafin määräyksillä.

Vakiomuotoinen lomake toimii kohtuullisen hyvin suurina massoina tehtäviin määräaikaiskatsastuksiin. Kortista ilmenee kohtuullisella tarkkuudella myös ne säädökset, jotka ovat päätöksen perustana. Ei ole tarpeenmukaista selvittää tämän yksityiskohtaisemmin juridisia perusteita sille, miksi esim. väljä pallonivel pitää uusia.

Muutoskatsastukset sen sijaan perustuvat aina johonkin tiettyyn kansalliseen säädökseen. Kuten puheena olevasta tapauksesta ilmenee, tarkastuskortista ei selviä mihin säädökseen vaatimus muutoskatsastuksesta perustuu. Asiakkaan on mahdotonta varmistua siitä, vaaditaanko muutoskatsastusta ylipäätään, millä edelletyksillä sen voi läpäistä ja mitä mahdollisia selvityksiä tai todistuksia läpäisemiseen vaaditaan.

Tällaisena katsastuspäätös ei täytä hallintolain vaatimuksia. Päätöksestä ei selviä mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun, eikä sovelletut lainkohdat. Tarkastuskortti tulostuu vakiomuotoisena automaattisesti järjestelmästä ja se on identtinen ainakin kaikissa K1-katsastajien toimipisteissä.

2.2. MUUTOKSENHAKU KATSASTUSPÄÄTÖKSESTÄ

Katsastuspäätöksestä haetaan muutosta Trafilta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimus on jo ensimmäisessä asteessa maksullinen (50 €). Koska katsastuspäätös on joka tapauksessa voimassa muutoksenhaun ajan, menee ajoneuvo käytännön tasolla muutoksenhausta huolimatta poikkeuksetta ajokieltoon. Nämä kaksi seikkaa yhdessä johtavat siihen, että katsastuksista ei tehdä käytännössä lainkaan oikaisuvaatimuksia.

Muutoksenhaun ongelmien mittaluokasta saa hyvän kuvan kansanedustaja Ismo Soukolan kirjalliseen kysymykseen annetusta vastauksesta (KK 463/2012). Katsastuksia on sen mukaan suoritettu vuonna 2011 3,3 miljoonaa kappaletta, joista 2,55 miljoonaa oli määräaikaiskatsastuksia. Siten muita kuin täysin rutiininomaisia katsastuksia oli n. 750 000 kappaletta. Määrät eivät voi olla kovin paljon erilaisia tälläkään hetkellä. Koko 3,3 miljoonan vuosittaisen katsastuksen joukosta oikaisuvaatimuksia tehdään vuosittain 10-20 kappaletta. Tätä tukee myös oma selvitykseni: pyysin Trafilta kaikki vuoden 2013 sekä vuoden 2014 ensimmäinen neljänneksen oikaisuvaatimukset, niitä oli kaikenkaikkiaan 18 kappaletta.

Näiden lukuen valossa on selvää, että asiakkaan oikeusturva on tosiasiassa heikolla tasolla. Tämä seikka entisestään korostaa ensimmäisenä päätöksentekijänä olevan katsastajan velvollisuutta perustella päätöksensä asianmukaisesti.

2.3. TRAFIN VALVONTATOIMET

Trafi on toimivaltainen viranomainen valvomaan katsastajia ja katsastuksen käytäntöjä. Trafin valvontatoimet kohdistuvat yksinomaan sen varmistamiseen, että katsastuksissa ei hyväksytä ajoneuvoja tieliikenteeseen liian kevein perustein. Tämän varmistamiseksi Trafi tilastoi eri asemien hylkäysprosentteja ja tekee pistokokeita erityisillä koeautoilla. Huomiota ei sen sijaan kiinnitetä lainkaan siihen, hylätäänkö katsastuksia aiheettomasti.

Pyysin Trafilta kaikki vuoden 2013 ja 2014 ensimmäisen neljänneksen varoitukset ja huomautukset katsastustoimipaikoille. Tapauksia oli kaikkiaan 155 kappaletta, eikä yhdessäkään annettu huomautuksia aiheettoman hylkäyksen takia. Jokainen huomautus oli seurausta liian kevyin perustein hyväksytystä katsastuksesta. Aiheeton hylkäys on luonnollisesti aivan yhtä väärä päätös kuin aiheeton hyväksyminenkin. Tämä johtaa siihen, että pienimmässäkin epävarmuustilanteessa katsastaja mieluummin hylkää katsastuksen kuin hyväksyy sen. Asianmukaiset perustelut olisivat siten tälläkin perusteella erityisen tarpeelliset.

2.4. VAADITTAVAT TODISTUKSET JA SELVITYKSET

Muutoskatsastuksen läpäisemisen edellytyksenä on usein (mutta ei kuitenkaan aina) se, että asiakkaalla on esittää jonkinlainen todistus tai muu selvitys vaihdetun tai muutetun osan vaatimuksenmukaisuudesta. Monessa tapauksessa todistusta tai muuta selvitystä vaaditaan vain tarvittaessa.

Trafin valvontapainotuksista johtuen katsastajat säännönmukaisesti vaativat todistuksia lähestulkoon kaikesta, usein säädösten vaatimuksista riippumatta. Tästä oma tapaukseni on oivallinen esimerkki. Jotta muutoskatsastus voidaan hyväksyä, katsastajalle tulee esittää ”soveltuvuustodistus”. Laki ei tunne tällaista todistusta, eikä sen sisältöä ole määritelty missään. Todistus vaaditaan siitä huolimatta, että relevantissa asetuksessa erikseen sallitaan autoon tehty muutos (iskunvaimentimien vaihto), eikä muutoskatsastusta tai todistusta edellytetä. Tarkastuskortista ilmenevästi autoni katsastus hylättiin tästä syystä ja se menisi kuukauden kuluttua ajokieltoon, mikäli sitä ei viedä muutoskatsastukseen.

2.5. ASIAN SELVITTELY K1-KATSASTAJIEN KANSSA

Sain omassa tapauksessa erikseen pyytämällä kirjallisena pykälät, joiden perusteella katsastuspäätös on tehty. Päätös on mielestäni tehty väärän lainsoveltamisen seurauksena ja tästä syystä asiasta on tehty oikaisuvaatimus Trafille. Perusteluiden saaminen ei kuitenkaan saa olla asiakkaan asiantuntemuksen ja aktiivisuuden varassa. Moni kansalainen ei välttämättä tiedä esimerkiksi hallintolain vaatimusten koskevan myös katsastajia.

Selvitin asiaa myös K1-katsastajien teknisen johtajan Timo Ojalan kanssa puhelimitse. Hänen näkemyksensä mukaan jokaisen muutoskatsastuspäätöksen perustelu lainkohtineen aiheuttaisi siinä määrin lisää työtä, että siihen ei ole käytännön mahdollisuuksia. Edelleen Ojala ilmoitti näkemyksenään, että monia asioita ei välttämättä ole sillä tavalla säännelty, että niistä voisi ylipäätään antaa perusteluita lainkohtaviitteineen.

Näkemykseni mukaan on selvää, että perusteluita ei voi jättää antamatta yksin sen takia, että siitä aiheutuisi lisää vaivaa. Katsastuspäätöksen ollessa luonteeltaan hallintopäätös, sille on myös löydyttävä jonkinlainen peruste laista tai muista säädöksistä. Katsastajien osaaminen on tällä sektorilla kuitenkin valitettavan heikkoa ja siitä syystä erityisesti tavanomaisesta ruutinista poikkeavat päätökset ovat hyvin usein perusteltu huonosti, jos ollenkaan.

Kuten omassa tapauksessanikin kävi, lisäselvityksiä kysyttäessä kehotetaan aina tekemään oikaisuvaatimus Trafille jos katsastajan näkemys ei miellytä. Voidaan siis turvallisesti sanoa, että käytäntö on johtanut heikkoihin perusteluihin. Koska katsastaja ei niistä käytännössä koskaan joudu vastaamaan missään muodossa, ei heillä ole insentiiviä niitä myöskään parantaa. K1-katsastajien ylin johto vaikuttaisi saamani palautteen perusteella olevan samoilla linjoilla.

3. YHTEENVETO

Näkemykseni mukaan K1-katsastajat eivät anna muutoskatsastuspäätöksissään riittäviä perusteluita. Liitteenä olevasta tarkastuskortista ilmenee, että päätöksesta ei selviä mitkä seikat ovat vaikuttaneet päätökseen ja mihin säädöksiin se perustuu. Asiakkaan on näin ollen mahdotonta selvitä onko vaatimus muutoskatsastuksesta ylipäätään aiheellinen ja millä edellytyksillä muutoskatsastus on läpäistävissä hyväksytysti.

Puutteelliset perustelut ovat erityisen suuri ongelma siksi, että Trafin valvontakäytännöistä ja katsastajien puutteellisesta tietotaidosta johtuen katsastukset säännönmukaisesti ennemmin hylätään kuin hyväksytään jos asiassa on pienikin epävarmuus. Samasta syystä katsastuksissa vaaditaan erilaisia todistuksia ja selvityksiä ilman lain tukea, ikään kuin varmuuden vuoksi. Katsastusasiakkaan oikeusturva on lisäksi heikolla tasolla sen maksullisuudesta ja Trafin käsittelyajoista johtuen.

Edellä esitettyjen perustelujen johdosta pyydän kunnioittavasti oikeusasiamiestä ottamaan kantaa K1-katsastajien perustelukäytäntöön, erityisesti muutoskatsastuksien suhteen
.
 
Olet väärässä, koska suomalainen virkamies ei erehdy koskaan. ;) Hyvää tekstiä kyllä. Rupesi heti ketuttamaan TraFin ja katsastajien ammattitaidottomuus, sillä mistään muustahan tuossa ei tosiaan ole kyse. Ei osata lakia, ei osata soveltaa sitä, eikä ymmärretä omia ammatillisia velvollisuuksia ja lopulta vakiintuneet käytännöt ovat ihan hatusta vedettyjä. Tapahtuu tätä toki muuallakin. TM:ssähän oli juttu eräästä If:in korvaamispäätöksestä, joka ei perustunut millään lailla lakiin, vaan oli vain "vakiintunut käytäntö". If siis päätti kuka oli liikenneonnettomuuteen syyllinen ja totta kai itselleen edullisesti.

Toivottavasti oikeusasiamies jaksaa asiaan tarttua, joskin itse vähän epäilen, että tämä ei nouse hänen "to do"-listalla kovin korkealle...
 
Hyvää tekstiä, saat kukkomerkin! :D
muutama kirjoitusvirhekin on vielä mukana...

Tuo viimeinen virke "Edellä esitettyjen perustelujen johdosta pyydän kunnioittavasti oikeusasiamiestä ottamaan kantaa K1-katsastajien perustelukäytäntöön, erityisesti muutoskatsastuksien suhteen.", kannattaisi ehkä muotoilla uudelleen...

Lopuksi:
Pyydän kunnioittavasti arvoisaa eduskunnan oikeusasiamiestä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta autojen muutoskatsastuksissa ilmenevää epämääräistä hylkäysmenettelyä saadaan parannetuksi.

 
Ehkä tällä foorumilla on vähemmän auton "rakentelijoita" joita tämä asia koskettaa, sen vuoksi keskustelua ei hirveänä ole herännyt. Olen kuitenkin seurannut nokonzok sivusta taisteluasi erään alustasarjan kanssa tuota Trafia vastaan. ko. sarja voisi itseänikin kiinnostaa säädettävyytensä vuoksi, mutta "virkamiehen" kanssa vääntäminen ei kiinnosta hirveänä.

Kirjoittamasi teksti on aika hankalaa ymmärrettävää ilman aiheeseen perehtymistä, mutta kirjoitat kuitenkin asiaa. Perinteinen alustan uusija harvoin kaipaa muuta vääntämistä kuin sen lapun jota katsuri kulmien alta kurkkaa ja murahtaa. Se piisaa usein, mutta sitten jos tulee hylsy lapun riittämättömyydestä ollaankin yhteydessä myyjään. Ei useimmilla riitä into ja osaaminen alkaa vääntämään vastaan syistä miksi näin ja näin kävi.

Suomalainen mies (tai miksei nainenkin) tuntuu pelkäävän peltilehmän ainoaa virallistettua arvostelijaa eli katsastusmiestä varsin nuoresta iästä lähtien, ja leimalle mennäänkin usein lakki kourassa, mutta jälkikäteen kavereille sitten "pahaa setää" haukutaan :D

Mitenhän tähän saataisiin muutos? Jokainen päätös perusteltaisiin siitä pallonivelen vaihdosta lähtien. (btw, pitäisikö tarvikepallonivelestäkin olla TÜV-lappu?) Homman pitäisi olla avointa ja omistajan pitäisi tietää selkeät direktiiveihin pohjautuvat kohdat miksi auto hyväksyttiin tai hylättiin, eikä vaan tuijottaa sitä leiman jälkeä tarkastuslapussa.
 
kt sanoi:
Hyvää tekstiä, saat kukkomerkin! :D
muutama kirjoitusvirhekin on vielä mukana...

Kiitos kukkomerkistä! Kielenhuollollisestihan tämä on aika karmeaa tavaraa, mutta eiköhän pointti mene perille. Kiitän myös korjausvinkeistä, mutta kerkesi menemään jo postiin :) Kirjoitusvirheistä menee muuten yllättävän suuri osa ohi silmien ihan sen takia, että olen tätä samaa aihetta vääntänyt varmaan sadan sivun verran. Ei kertakaikkiaan osu silmään. Sitten on tietysti se, että pitäisi yrittää välillä keskittyä ihan töihinkin...

ConD sanoi:
Kirjoittamasi teksti on aika hankalaa ymmärrettävää ilman aiheeseen perehtymistä, mutta kirjoitat kuitenkin asiaa. Perinteinen alustan uusija harvoin kaipaa muuta vääntämistä kuin sen lapun jota katsuri kulmien alta kurkkaa ja murahtaa. Se piisaa usein, mutta sitten jos tulee hylsy lapun riittämättömyydestä ollaankin yhteydessä myyjään. Ei useimmilla riitä into ja osaaminen alkaa vääntämään vastaan syistä miksi näin ja näin kävi.

Kyllähän tuo ilman muuta vähän perehtymistä kaipaa. Tässä matkan varrella on käynyt ilmi, että katsureillakaan ei oikeasti ole mitään hajua siitä, mitä ja miksi he vaativat TÜV-lapulla todistettavaksi. Ei sitä tiedetä Trafissakaan, joten sinänsä tämä ei ole ihme. Sen mitä olen katsastajien koulutusmateriaaleja nähnyt niin opetus keskittyy pääasiassa siihen mitä mihinkään kohtaan rekisterijärjestelmässä merkitään.

Katsurilta ei voi olettaa täydellistä direktiivin tulkintataitoa. Toisaalta jos ei ihan kaikkea tiedä, ei välttämättä kannata paljon inttääkään. Sylttytehdas on tietenkin Trafi, joka lähinnä "katsoo" asioiden olevan niin kuin ne on. Ja kun kukaan ei koskaan valita, ei niitä tarvitse sen enempää myöskään perustella.
 
Ei minullakaan ole tähän sisällöllistä annettavaa, mutta (viihdyttävyyden ohella) mielenkiintoista asiaa koska liippaa harrastamaani automallia.

Viime päivinä uutisoitiin myös määräysvallan siirrosta LM:ltä Trafille. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että Trafi voi tähänastisen tulkitsemisen ja ohjeistamisen ohella alkaa kirjoittelemaan lakipykäliä mielensä mukaan?
 
Hienoa, että joku jaksaa taistella viranomaisten mielivaltaa vastaan. nokonzok:in teksti vaikutti maalaisjärjellä ajateltuna perustellulta ja katsurin 'tuomio' kiusanteolta.
 
nokivasara sanoi:
Hienoa, että joku jaksaa taistella viranomaisten mielivaltaa vastaan. nokonzok:in teksti vaikutti maalaisjärjellä ajateltuna perustellulta ja katsurin 'tuomio' kiusanteolta.

Itsellä on näistä asioista leipä kiinni, joten se kummasti antaa lisämotivaatiota. Fiilis on kyllä aika ristiriitainen: toisaalta tämä vääntäminen on hyvin tärkeää oman liiketoiminnan kannalta, toisaalta tuntuu, että tässä väännetään aivan älyttömyyksistä. Onhan tilanne aika Kafkamainen: Trafi vaatii todistuksia, joiden sisältöä he eivät osaa itsekään määritellä. Katsuri vaatii muutoskatsastusta vaikka laissa on olemassa harvinainen muutoksen erikseen ja nimenomaisesti salliva pykälä, joka ei edellytä muutoskatsastusta. Miksi, on kysymys joka tulee mieleen.

Valitettavasti tiedän vastauksenkin. Koska hylkäävästä päätöksestä ei koskaan tule katsurille sanktiota (toisin kuin lepsusta hyväksymisestä), kaikki on varmuuden vuoksi kiellettävä. Perustelut väännetään sitten jostain pykälästä, joka on vähän sinne päin, mutta ei ihan kuitenkaan. Jos siis ylipäätään perustellaan mitenkään.

tai sanoi:
Ei minullakaan ole tähän sisällöllistä annettavaa, mutta (viihdyttävyyden ohella) mielenkiintoista asiaa koska liippaa harrastamaani automallia.

Viime päivinä uutisoitiin myös määräysvallan siirrosta LM:ltä Trafille. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että Trafi voi tähänastisen tulkitsemisen ja ohjeistamisen ohella alkaa kirjoittelemaan lakipykäliä mielensä mukaan?

Juuri sitä tuo tarkoittaa. Parhaimmillaanhan se voisi olla loistava uudistus, joka vähentää byrokratiaa helpottaa kaikkien elämään. Valitettavasti tunnen asioista vastaavat henkilöt ja en osaa olla kovin optimistinen. Asiaa ei helpota, että ainakaan tällä hetkellä ei ole minkäänlaista etujärjestöä, joka olisi autoilijan asiaa tällä sektorilla ajamassa.

pokkus sanoi:
Hieno ja mielenkiintoinen kirjoitus. On kiva nähdä, että joku jaksaa taistelle näitä byrokraatteja vastaan. Pahoin vaan pelkään, että Trafi haistattaa pitkät tämänlaisilla valituksilla eikä toimi kuten viraston kuuluisi toimia. Lakia noudatetaan siis vain yhteen suuntaan eli siihen suuntaan mikä on Trafille edullisinta ja helpointa...

Olen noita oikaisuvaatimuksia tehnyt Trafille kohta kymmenen. Sieltä tulee aina sama copy-paste vastaus takaisin. Ei ne nykyään edes yritä. Olen valittanut neljästä tapauksesta edelleen hallinto-oikeuteen, josta odottelen pikkuhiljaa ensimmäistä vastausta (käsittely on kestänyt kohta 6 kuukautta). Trafi todellakin haistattaa pitkät, niitä ei yksinkertaisesti kiinnosta. Hallinto-oikeudessa joutuvat sentään ihan oikeasti ottamaan asioihin kantaa ja myös oikeusasiamiehellä on ihan hyvä track record siitä, että virastossa asiat oikeasti otetaan ihan vakavasti.
 
pokkus sanoi:
... Lakia noudatetaan siis vain yhteen suuntaan eli siihen suuntaan mikä on Trafille edullisinta ja helpointa...
Noinhan se virasto toimii, niin kauan kuin pystyy. Mutta rohkaisun sanasena.. esim. tuontiautojen autoverotuksen laittomuuksiin saatiin aikoinaan muutos nimenomaan yksittäisten kansalaisten taistelun ansiosta.
 
nokonzok sanoi:
Olen noita oikaisuvaatimuksia tehnyt Trafille kohta kymmenen. Sieltä tulee aina sama copy-paste vastaus takaisin. Ei ne nykyään edes yritä. Olen valittanut neljästä tapauksesta edelleen hallinto-oikeuteen, josta odottelen pikkuhiljaa ensimmäistä vastausta (käsittely on kestänyt kohta 6 kuukautta). Trafi todellakin haistattaa pitkät, niitä ei yksinkertaisesti kiinnosta. Hallinto-oikeudessa joutuvat sentään ihan oikeasti ottamaan asioihin kantaa ja myös oikeusasiamiehellä on ihan hyvä track record siitä, että virastossa asiat oikeasti otetaan ihan vakavasti.

Onkos näihin tullut vastauksia?
 
jaripetteri sanoi:
Onkos näihin tullut vastauksia?

Ei ole. Vuosipäivä on ohitettu jo tovi sitten, mutta vielä odotellaan. Oikeusturva kohdallaan kun koko valitusprosessi on kestänyt kohta 1,5 vuotta. En ihmettele, että näistä ei kukaan valita.
 
^Ihan toisenlaisiin asioihin muistutuksien muodossa tehdyistä asioiden käsittelyistä hallinto-oikeuksissa olen joutunut toteamaan, ettei niistä välttämättä saa itselleen mitään takaisinkytkentää. Itsellä kolmisen vuotta vanha tapaus, josta ei ole kuulunut mitään. Se näkyy olevan myös normaalia, että tehty muistutus tai valitus palautuu kommentilla "Asiaa ei oteta käsiteltäväksi". Näin näyttäisi käyvän monessa asiassa, olkoon sitten kyse alempiasteinen tai Korkein Hallinto-oikeus. Virkamiehet nujertavat yksittäiset kansalaiset byrokratian rattaiden väliin, kunnes kansalainen on lopulta riittävän pehmeä ja antautuu taistelussaan.
 
Vaarivanhus sanoi:
^Ihan toisenlaisiin asioihin muistutuksien muodossa tehdyistä asioiden käsittelyistä hallinto-oikeuksissa olen joutunut toteamaan, ettei niistä välttämättä saa itselleen mitään takaisinkytkentää. Itsellä kolmisen vuotta vanha tapaus, josta ei ole kuulunut mitään. Se näkyy olevan myös normaalia, että tehty muistutus tai valitus palautuu kommentilla "Asiaa ei oteta käsiteltäväksi". Näin näyttäisi käyvän monessa asiassa, olkoon sitten kyse alempiasteinen tai Korkein Hallinto-oikeus. Virkamiehet nujertavat yksittäiset kansalaiset byrokratian rattaiden väliin, kunnes kansalainen on lopulta riittävän pehmeä ja antautuu taistelussaan.

Varmasti näin. Nämä on kuitenkin ihan oikeita valituksia, joista tuomio tulee kun tulee. 10 kuukautta on kuulemma asiaryhmän keskiarvo, että eihän vielä olla kuin kolmisen kuukautta yli tuon.
 
Kyllä se päreitä ja kestävyyttä vaatii. Aina ne jonkin kommervenkin keksivät ja osaavat tulkita lakia siihen suuntaan, että kansalainen jää häviölle. Oikeudenmukaisuus ja laki ovat kaksi täysin eri asiaa.
Eräs omien ja yleisten oikeuksien perään halajava, sitkeääkin sitkeämpi taistelija kertoi kerran minulle: "lait eivät ole laadittu kansalaisten vaan virkamiesten suojelemiseksi".
 
Mamasan tappelee samasta aiheesta trafin kanssa, kun haluavat BC racing alustoja katsastaa. Totesivat että, virkamiehiä vastaan mikään ei mene järkevästi. Viime vuonna saivat konttorille tiedotteen missä kiellettiin leimaamasta alustoja mamasanin papereilla mitä teettivät vtt:llä. Asia kai ratkeaa vasta oikeudessa.
Trafin kun ei tarvi kertoa perusteluja tai pykäliä mitä noudatetaan.

Itse tappelin trafin kanssa myös alustaan liittyvistä asioista, lähetin lappuja isot pinot sinne turhaan, virkamies oli päättänyt jo ennakkoon että, ei halua muuttaa väärää päätöstä. Mitään perusteluja ei saanut.
Kyseessä on läpeensä mätä organisaatio jonka voisi lakkauttaa, suojatyöpaikkoja ja mielivaltaista lain tulkintaa.
 
Mitenkäs nokonzok tulkitset uutta 1.10. voimaan tulevaa määräystä ajoneuvon rakenteen muuttamisesta alustasarjojen osalta? Onko sanamuoto muuttunut oleellisesti vanhaan? Nythän ainakin perusteluista saisi sen kuvan, että henki on ollut että erilaisia ratkaisuita helpotettaisiin käytettävän. Luulisi helpottavan tuota BC alustojen tilannettakin?
 
Ajoneuvon korkeuden muuttamisen vaatimuksia kohdassa 3.2 on ajantasaistettu ja yksinkertaistettu
mainitsemalla korkeuden muuttamisen mahdollisuuksiksi jousimuutosten lisäksi ajoneuvotyyppiin
soveltuvat alustan madallussarjat ja korotussarjat sekä korkeussäädettävät alustasarjat.

Tarkempia vaatimuksia alustasarjoille ei laadita, jotta määräyksellä ei rajoiteta tarpeettomasti
erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Korkeuden muutosten ja maavarat rajat pidetään ennen määräyksen voimaantuloa vallinneen tilan mukaisina.
Eli mitään todistelu lappuja ei enään tarvitse kunhan soveltuu kyseiseen autoon.
Eli jos saat pultattua paikoilleen on soveltuva?
Ilmajousien myynti tuhatkertaistuu :D
 
ConD sanoi:
Mitenkäs nokonzok tulkitset uutta 1.10. voimaan tulevaa määräystä ajoneuvon rakenteen muuttamisesta alustasarjojen osalta? Onko sanamuoto muuttunut oleellisesti vanhaan? Nythän ainakin perusteluista saisi sen kuvan, että henki on ollut että erilaisia ratkaisuita helpotettaisiin käytettävän. Luulisi helpottavan tuota BC alustojen tilannettakin?

Ongelmahan ei oikeastaan tähänkään mennessä ole ollut varsinaisesti määräyksen sanamuoto vaan tulkintaohje, jossa on annettu lisäohjeita esim. juuri todistusten vaatimisille. Tätä tulkintaohjetta ei vielä ole julkaistu, joten kevyellä jännityksellä sitä odotellaan. Kaikesta päätellen näyttäisi nyt kuitenkin siltä, että jatkossa riittää maahantuojan / valmistajan selvitys siitä, että alustasarja on soveltuva ko. autoon. Dorkaa sekin on, mutta paljon parempi toki kuin tämä vanha käytäntö. Ehkä ne on Trafissakin vihdoin ymmärtänyt, että ei se TÜV-lappu oikeasti todista mitään sen enempää sekään.
 
Nojoo, sitä odotellessa... Tietty jos 1.10. määräyslappu kourassa ajaisi konttorille BC:t alla että millekkäs alettaisiin. :D
 
Vieläkin tuollaon tuo typerä 1" maksimi vanteen koon kasvatus. Ihan puhasta rahastusta katsastukseen tuo.

Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa muuttaa alkuperäiseen renkaaseen nähden enempää kuin 10 %
tai 51 mm suuremman arvon ollessa määräävä.

Tuo olisi riittänyt ihan hyvin.


Ajoneuvon pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain ajoneuvon tai vanteen valmistajan
vanteen ja kyseisen ajoneuvomallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita.

Eli spacerit ovat nykyään sallittuja. Eikös ennen ollut vain vannevalmistajan tai ajoneuvovalmistajan hyväksymän?
 
Kennedy sanoi:
Eli spacerit ovat nykyään sallittuja. Eikös ennen ollut vain vannevalmistajan tai ajoneuvovalmistajan hyväksymän?

Eikös tuo nimenomaan pysynyt aivan samana kuin ennenkin. Eli lähtökohtaisesti ei onnistu edelleenkään.
 
Pitipäs hakea ja löyty tälläinen 2008 quote aken sivuilta

Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm ellei auton valmistaja muuta ilmoita.

Eli ihan sama tilanne siis nytkin.